Majme oči otvorené: diskusia o právach obetí násilia

Na Slovensku aktuálne prebieha osvetová kampaň Európskej únie Majme oči otvorené, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o právach a možnostiach podpory pre obete násilia. Odborníci sa zhodujú, že v súčasnosti je potrebné posilňovať ochranu obetí rôznych typov násilia v krajine.

kampan_marec_oci_otvorene_23

V diskusii, zorganizovanej pri príležitosti Európskeho dňa obetí zločinu, sa rozprávali nielen o tom, ako obete násilia a trestných činov môžu nájsť pomoc, ale aj o tom, ako je možné zlepšiť situáciu do budúcna.

Každý má právo na pomoc a ochranu

Viac ako jeden zo štyroch Európanov a Európaniek sa ročne stane obeťou obťažovania a 22 miliónov ľudí je fyzicky napadnutých. Mnohí však svoje skúsenosti nenahlásia. Cieľom kampane EÚ Majme oči otvorené je preto zvýšiť povedomie o právach obetí trestných činov.

Kampaň je súčasťou vôbec prvej stratégie EÚ o právach obetí. „Všetky členské štáty Európskej únie garantujú obetiam trestných činov špecifický súbor práv na ich ochranu a podporu. Tieto práva zahŕňajú právo byť pochopený, právo na informácie, procesné práva a iné. Cieľom kampane je preto zvýšiť povedomie o možnostiach podpory, aby o svojich právach vedeli nielen obete, ale aj ich priatelia, blízki, či známi a mali tak informácie, ako im môžu pomôcť,” približuje Ingrid Ludviková, hovorkyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Ochrana obetí v praxi

Kampaň poukazuje na rôzne druhy násilia, s ktorými sa v spoločnosti stretávame - násilie na ženách, xenofóbia, diskriminácia voči Rómom, homofóbia či násilie na deťoch. Dáta z prieskumu, ktorý na vzorke mladých Slovákov vo veku 18 až 30 rokov zrealizovala Európska komisia v decembri 2022, ukazujú, že iba 24% opýtaných obetí trestného činu na Slovensku nahlási incident na polícii.

Diskutujúci preto hovorili aj o tom, ako a či sú práva garantované Európskou úniou dodržiavané v praxi. V diskusii zorganizovanej pri príležitosti Európskeho dňa obetí zločinu poukázali aj na výzvy, ktoré sú s procesom poskytovania pomoci spojené. „Mnohé obete trestných činov nevyhľadajú pomoc a nenahlásila incident na polícii. Jedným z dôvodov je práve neprehľadnosť systému, či chýbajúce sieťovanie a prepojenie jednotlivých aktérov. Častokrát si totiž obete nie sú isté, čo sa s nimi bude ďalej diať, ako celý proces pomoci prebieha a čo ich v rámci procesu čaká,” vysvetľuje Milada Madrová, sociálna poradkyňa Inporadne, ktorá poskytuje sociálne, psychologické a právne poradenstvo pre LGBTI ľudí.

Ako môžeme zlepšiť situáciu na Slovensku?

V priebehu diskusie, ktorú moderovali ambasádori kampane Veronika Cifrová Ostrihoňová a Matej “Sajfa” Cifra, hovorili prítomní aj o hľadaní možných riešení na zlepšenie situácie do budúcna. „Mapu viac ako 300 organizácií štátnej správy, samosprávy a mimovládneho sektora, s ktorými spolupracujeme pri poskytovaní pomoci obetiam trestných činov, nájde verejnosť na prevenciakriminality.sk. Mnohé z týchto organizácií sú zároveň súčasťou regionálnych platforiem, na úrovni ktorých spoločne identifikujeme problémy regiónov a navrhujeme aj opatrenia na zvyšovanie povedomia o možnostiach podpory pre obete rôznych typov trestných činov aj v rizikových vekových skupinách,” zdôrazňuje Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, ktorého pracovníci po celom Slovensku poskytujú a sprostredkúvajú pomoc prostredníctvom 16 informačných kancelárií pre obete trestných činov.

Ďalším konkrétnym spôsobom, ako budovať prehľadnosť a prepojenosť systému, je podľa Milady Madrovej adresná distribúcia klienta. Tá by mohla byť zabezpečená vytvorením elektronického systému, v ktorom by bol relevantným aktérom k dispozícii záznam a dôležité informácie o nahlásenom trestnom čine.

Pomôcť zlepšovať situáciu však môžu aj jednotlivci. „Bezhraničné prijatie je cesta, ako môžeme scitlivovať spoločnosť. Je veľmi dôležité akceptovať ľudí takých, akí sú a veriť im, keď sa nám zdôveria so svojimi skúsenosťami. Každý z nás tak môže pomôcť vytvárať prostredie, v ktorom sa obete trestných činov budú cítiť bezpečne,” uzatvára Milada Madrová.

Základné práva obetí v EÚ

Práva obetí trestných činov v Európskej únii zahŕňajú:

●      Právo byť pochopený: Všetka komunikácia s obeťami musí byť jednoduchá a zrozumiteľná.

●      Právo na informácie: Obete majú právo na informácie o podpore, odškodnení, restoratívnej spravodlivosti a ochrane. Majú byť informovaní o tom, ako nahlásiť trestné činy a ako získať právne poradenstvo.

●      Právo na podporu: Všetky obete majú právo na služby podpory obetiam, ktoré sú bezplatné a dôverné.

●      Procesné práva: Obete majú právo byť vypočuté, právo na právnu pomoc a právo rozhodnúť o odškodnení od páchateľa.

●      Právo na ochranu: Obete a ich rodinní príslušníci majú právo na ochranu pred sekundárnou a opakovanou viktimizáciou, zastrašovaním a odvetou. Obete trestných činov majú právo na individuálne posúdenie.

Bližšie informácie o právach obetí a podporných organizáciách na Slovensku sú dostupné na oficiálnej stránke kampane EÚ Majme oči otvorené:

https://victims-rights.campaign.europa.eu/en/country/slovakia.

Informácie o Stratégii EÚ v oblasti práv obetí (2020 – 2025) sú dostupné na:

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights/eu-strategy-victims-rights-2020-2025_sk

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.