Mená vedcov, ktoré vošli do učebníc ako fyzikálne jednotky

Boli to poväčšine matematici, chemici a fyzici, ktorí sa stali symbolom vedecko-technickej revolúcie, a vďaka svojim objavom zostávajú nesmrteľní. Ich mená nesú základné alebo odvodené fyzikálne jednotky v sústave SI.

Skúsme sme si bleskovo zopakovať stredoškolské učivo. Medzinárodnú sústavu jednotiek – sústavu SI, tvorí sedem základných jednotiek, odvodené jednotky, násobky a diely jednotiek. Základné fyzikálne jednotky vyjadruje veličina napríklad dĺžka a jej jednotka meter s označením m, alebo pre veličinu elektrického prúdu platí značka A – ampér.

Jednotka elektrického prúdu pomenovaná podľa André Marie Ampère (1775-1836)
Bol to francúzsky polyhistor, ktorý sa venoval matematike, fyzike, chémii, botanike ale aj filozofii. Preslávil sa predovšetkým odbornými prácami na poli magnetizmu a elektrodynamiky. Zo začiatku ho uchvátila matematika, na základe čoho vznikla v roku 1802 jeho práca o teórii hier Considérations sur la théorie mathématique du jeu (Úvahy o matematickej teórii hier). Potom nastalo obdobie, v ktorom sa venoval fyzike. Na poli fyziky sa mu podaril v roku 1822 objaviť Ampérov zákon a Ampérovo pravidlo v oblasti elektromagnetizmu. O päť rokov neskôr (1827), prišiel so svojim slávnym dielom Sur la théorie mathématique des phénomènes électrodynamiques, ktoré sa venovalo matematickej teórii elektrodynamických javov. Okrem toho položil základ pre modernú klasifikáciu vedy. Bol prvým, ktorý použil pojem „kybernetika“.

fz 0308 16

Autor tzv. Celziovej teplotnej stupnice - Anders Celsius (1701 - 1744)
V našich končinách používame na meranie jednotky teploty stupeň Celzia (značka °C), ktorá je pomenovaná po švédskom astronómovi Andersovi Celsiovi. Švédsky astronóm a fyzik študoval polárnu žiaru, pričom si všimol súvislosti medzi polárnou žiarou a poruchami magnetického poľa Zeme. Pri expedícii do Laponska v rokoch 1736 až 1737 potvrdil a dokázal stupňovými meraniami Newtonovu hypotézu o sploštení Zeme na póloch. V roku 1742 navrhol Celsiovu 100-dielnu teplotnú stupnicu. Jeho stupnica však bola obrátená, čiže bod varu bol 0 a bod mrazu +100. Tak ako ju dnes používame, vďačíme až jeho krajanovi Carl von Linnému, ktorý rok po smrti Andersa Celsia, v roku 1745 stupnicu obrátil.

Jednotka tlaku pomenovaná po polyhistorovi Pascalovi Blaise (1623-1662)
Francúzsky náboženský filozof, matematik, fyzik, prozaik. Iniciátor kresťanského existencializmu. Patril medzi predchodcov počítačovej techniky, v roku 1642 zostrojil pomôcku pre svojho otca prvú mechanickú kalkulačku, ktorá bola schopná sčítať a odčítať.
Na jeho počesť bol v sedemdesiatych rokoch pomenovaný programovací jazyk - Pascal. Jeho cieľom bolo vytvoriť na programovanie jazyk vhodný pre výuku programovania, pomocou malého množstva základných dátových štruktúr.
Blaise formuloval tzv. Pascalov zákon, ktorý hovorí o prenose tlaku do ľubovoľného miesta v kvapaline, pritom sa tlak nikde nestráca. Na tomto princípe je založená napríklad hydraulická technika. Jednotka tlaku označená Pa (pascal), udáva aká veľká sila v newtonoch (N) pôsobí na jednotkovú plochu (1 m²).

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.