Ženy a viera v odbobí renesancie

S renesančným chápaním života a krásy sa začal meniť oficiálny postoj spoločnosti k žene a vynoril sa problém lásky - ako prirodzeného ľudského práva. V čase novoveku sa pozornosť ľudí postupne presúvala od nadpozemských záležitostí k pozemským veciam.

renesancia_zeny1121

Začali sa formovať základy skutočnej vedy a silnejúca buržoázia (meštianstvo) začala zdôrazňovať svoje potreby a požiadavky, čo sa odrazilo v obsahu renesančných ideí a reformačnom hnutí. So znovuobjavením telesnej krásy prestalo byť ľudské telo tabu a krása sa stala predmetom vedeckého skúmania a umeleckého stvárnenia. Zmyselnejším chápaním života a krásy sa ozdravilo aj spoločenské vnímanie ženy...

Postavenie ženy v spoločnosti

Nastalo celkové uvoľnenie mravov, vďaka čomu o nemanželské deti nebola núdza. Nemanželský potomok však bol automaticky "dieťaťom hriechu" a nielen cirkev, ale aj spoločnosť naň hľadela ako na nežiaduce bremeno. Slobodná matka tak bola bezprostredne degradovaná, ocitajúc sa na okraji spoločnosti. Cirkev si týmto spôsobom nekompromisne upevňovala svoju moc - monogamné, patriarchálne manželstvo vyhlásila za sviatosť. Ženám, ktoré otehotneli ako slobodné, sa odopieralo právo na dedičstvo, pričom rodičia mohli ženu s dieťaťom vyhnať z domu (a veľmi často tak aj urobili). Tieto postoje logicky viedli k rozvoju antikoncepcie a "potratového podnikania"; dokonca sa rozmohlo "vyrábanie umelého panenstva".

Určité zmeny vniesol do spoločnosti protestantizmus: zrušil celibát kňazov, odmietol sviatosť manželstva a manželský vzťah zmenil na civilnú záležitosť, povolil rozvod (rozluku) a monarchom odporúčal - odvolávajúc sa na Starý zákon - mnohoženstvo. Patriarchálny ráz manželstva sa však zachoval a puritáni (kalvínska sekta) zaujali výrazne antifeministický postoj.

Nabudúce  - Prenasledovanie, mučenie a pálenie "čarodejníc", praktikované ešte v období renesancie

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.