Ženy a viera (X.)

S renesančným chápaním života a krásy sa začal meniť oficiálny postoj spoločnosti k žene a vynoril sa problém lásky - ako prirodzeného ľudského práva.

>> Móda >> Aktuálne >> Ženy a viera (X.)

V čase renesancie sa pozornosť ľudí postupne presúvala od nadpozemských záležitostí k pozemským veciam. Začali sa formovať základy skutočnej vedy a silnejúca buržoázia (meštianstvo) začala zdôrazňovať svoje potreby a požiadavky, čo sa odrazilo v obsahu renesančných ideí a reformačnom hnutí.

So znovuobjavením telesnej krásy prestalo byť ľudské telo tabu a krása sa stala predmetom vedeckého skúmania a umeleckého stvárnenia. Zmyselnejším chápaním života a krásy sa ozdravilo aj spoločenské vnímanie ženy...

Nastalo celkové uvoľnenie mravov, vďaka čomu o nemanželské deti nebola núdza. Nemanželský potomok však bol automaticky "dieťaťom hriechu" a nielen cirkev, ale aj spoločnosť naň hľadela ako na nežiaduce bremeno. Slobodná matka tak bola bezprostredne degradovaná, ocitajúc sa na okraji spoločnosti. Cirkev si týmto spôsobom nekompromisne upevňovala svoju moc - monogamné, patriarchálne manželstvo vyhlásila za sviatosť. Ženám, ktoré otehotneli ako slobodné, sa odopieralo právo na dedičstvo, pričom rodičia mohli ženu s dieťaťom vyhnať z domu (a veľmi často tak aj urobili). Tieto postoje logicky viedli k rozvoju antikoncepcie a "potratového podnikania"; dokonca sa rozmohlo "vyrábanie umelého panenstva".

Určité zmeny vniesol do spoločnosti protestantizmus: zrušil celibát kňazov, odmietol sviatosť manželstva a manželský vzťah zmenil na civilnú záležitosť, povolil rozvod (rozluku) a monarchom odporúčal - odvolávajúc sa na Starý zákon - mnohoženstvo. Patriarchálny ráz manželstva sa však zachoval a puritáni (kalvínska sekta) zaujali výrazne antifeministický postoj.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.