Obranné mechanizmy,...

...ktoré po prvýkrát opísal aj Sigmund Freud – zakladateľ psychoanalýzy, slúžia v našom tele na udržanie určitej harmónie a rovnováhy.

Z psychologického hľadiska je popísaných okolo 40 známych obranných mechanizmov, ktoré pracujú na úrovni podvedomia ale svojim spôsobom popierajú reálny stav veci. Ide o obranu nášho EGA rôznymi psychologickými reakciami. Frekvencia využívania týchto obranných barličiek, priamo súvisí s psychickým stavom človeka. Jedinec, ktorý je vyrovnaný a dospel k sebapoznaniu, nepotrebuje natoľko tieto mechanizmy, pretože je schopný svoje problémy riešiť. Niektoré obranné mechanizmy vyvolávajú aktivitu u človeka iné podporujú skôr pasívny postoj.

Najznámejšie obranné mechanizmy


1, Agresia – týmto spôsobom sa snaží frustrovaný človek dosiahnuť opak násilím
2, Sebaobviňovanie je agresia namierení proti sebe
3, Represia (potlačenie), v tomto prípade sa snaží dotyčná osoba odstrániť z vedomia všetky nepríjemné myšlienky a pohnútky
4, Útek je snahou vyhnúť sa situáciám, pri ktorých je pociťovaná úzkosť
5, Rezignácia a apatia vylučuje emočnú účasť s najbližším okolím
6, Popretie je jednoduchá obrana, keď jedinec „zaviera oči“ pred skutočným stavom
7, Percepčná obrana ide o potlačenie vnímania voči niektorým informáciám, o ktoré nemáme záujem
8, Premiestnenie nepríjemných emócií k náhradnému objektu, ktorý nemá k vlastnej príčine vzťah (pohádali ste sa s manželom, ale vy nakričíte na deti...)
9, Projekcia je prenesenie či pripisovanie vlastných negatívnych vlastností alebo emócií druhým ľuďom
10, Racionalizácia, často používaný obranný mechanizmus; vysvetľujú sa ňou neakceptovateľné reakcie a skutky prijateľným spôsobom
11, Kompenzácia slúži na vyrovnanie vlastných nedostatkov, prostredníctvom naplnenia nejakého predsavzatia
12, Útek do fantázie sa prejavuje denným snívaním a vnútorným prežívaním nedosiahnuteľného
13, Superkonformita je jednou z reakcií na zlyhanie, keď jedinec začne plniť svoje úlohy na 200%, aby sa vyhol ďalším zlyhaniam
14, Regresia nastáva, keď jedinec nezvláda frustráciu a správa sa neadekvátne svojmu veku, vzdelaniu a postaveniu

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.